Välkommen till Kämpersvik-Ejgde fiber

Årsmöte 27/6 kl 11

Söndagen den 27 juni 2021, kl 11.00 i Lars Joelssons garage, Skredforsvägen 8, Kämpersvik. Eller på hamnplan om det blir stor uppslutning.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 1. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 2. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
 3. Medlemsavgift och andra avgifter
 4. Val av ordförande
 5. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 1. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant
 1. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 2. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman
 3. Mötets avslutande

verksamhetsberattelse-20202.pdf arsredovisning-20202.pdf

Föreningen växer med fler medlemmar

Föreningen växer med fler medlemmar och för att möta kommande behov har vi införskaffat ett nytt nodhus. Omläggning till det nya nodhuset kommer att ske i december och när just din anslutning läggs om kan du uppleva en kort störning.

Skulle det av någon anledning bli något långvarigt problem med din anslutning ska du i första hand maila till Kampersvik@tegab.se och i andra hand under kontorstid ringa 073 – 502 46 84 (till Helena).

Vi vill också passa på att poängtera att din internetanslutning och eventuella TV ska fungera utan störningar. Har du återkommande problem så felanmäl till Net at Once respektive Sappa. Och tveka inte att höra om dig till nån i styrelsen om du inte får den support du behöver.

Vi är många som är tacksamma för fibernätet då det möjliggjort hemarbete under pandemin. Det är ingen avancerad gissning att tro att uppmaningen till distansarbete kommer att gälla också första halvåret 2021.

Med detta sagt vill styrelsen önska fina helger och ett bra slut på 2020.

Nya fakturor är nu utskickade

Fakturor har gått ut som avser medlemsavgift för första halvåret 2021.

Till minne av Jan-Erling Ohlson - en mångsidig naturmänniska.

Natten till en 28 augusti dog Jan-Erling på sjukhuset. Han hade då fått reda på att han hade en obotlig cancer som inte hade gett sig till känna tidigare.

Jan-Erling arbetade som kommunekolog, först i Munkedal och de sista åren i Strömstad. Genom sitt arbete hade Jan-Erling ett stort nätverk på kommunerna och länsstyrelsen. Detta hade han nytta av under sin tid som ordförande i Föreningen Framåt, vilket han var under imponerande 30 år, samt i sitt arbete i Kämpersvik-Ejgdes fiberförening. Han var intiativtagare och drivande i restaureringen av Ejgdetjärnet och var med och bildade Ejgdetjärnets Förening, där han nu var ordförande.

Läs mer på www.kampersvik.se

GDPR

Information från styrelsen

kampersvik-gdpr-policy.pdf

 

Vad är Kämpersvik-Ejgde fiberförening?

Vi har byggt ett fibernätverk i området mellan Fjällbacka och Grebbestad, från kusten i väst till väg 914 (Tanum-Kvillevägen) i öst. Nätet är i drift sedan juni 2014 och har 365 anslutna medlemmar. Vid besiktningen av nätet fick vi högsta betyg, enligt besiktningsmannen har vi ett nät i värdsklass. Vid länsstyrelsens besiktning av administration och ekonomi fick vi också högsta betyg. 

Skräppost

Tänk på att fakturor från både vår förening och Net at Once kan hamna i skräppostlådan på mailen.

Hittar du den inte maila: kampersvikfiber@gmail.com för en ny.

 

Bankgiro 335-8017 

IBAN: SE18 8000 0835 1900 3830 3251

SWIFT/BIC: SWEDSESS