Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster I Kämpersvik-Ejgdes fibernät gällande från 20190701 - 20240930

Parter 

Nätägare – Kämpersvik-Ejgde fiber ekonomisk förening (K-E fiber) (org.nr 769623-9594)

Medlem - Fastighetsägare 

Abonnent - Den som nyttjar uppkopplingen 

Tjänsteleverantör - Företag som nätägaren givit i uppdrag att leverera tjänster, direkt alternativt som underleverantör.

Avtalsparter 

Dessa villkor gäller endast det avtal som sluts mellan medlem och K-E fiber. Avtalet gäller en anslutningspunkt. Om medlem innehar fler än en anslutningspunkt krävs separata avtal för varje. Om medlem upplåter sin anslutning till annan abonnent bör dessa parter sluta ett separat avtal. En sådan överlåtelse för nyttjande av anslutningspunkt fråntar dock inte medlems ansvar enligt detta avtal.

Tjänster 

Tjänsteutbudet regleras av ett avtal mellan K-E fiber och tjänsteleverantör. Föreningen debiterar de kollektiva tjänsterna plus driften av nätet direkt till medlem. Grundutbudet 2019 är bredband 1000/1000 Mbps samt IP-telefoni. TV via fiber kan väljas som extra tillval i detta avtal. Samtalskostnad för IP-telefoni debiteras till kund direkt av tjänsteleverantör. Övriga tilläggstjänster beställs av medlem direkt hos tjänsteleverantör eller på plats de anvisar.

Avtalsperiod 

Detta avtal gäller fram till 30 september 2024. Därefter förlängs avtalet automatiskt med två år i taget såvida inte medlem aktivt säger upp detta avtal senaste tre månader innan dess utgång.

Avgift 

Avgiften är från och med startdatum 2019 beslutad till 300 kr/månad inklusive moms för bredbandsanslutning och IP telefoni. Priset inkluderar den serviceavgift om 100 kr som K-E fiber tar ut för administration, drift och underhåll av nätet.

 

TV via fiber kan väljas som extra tillval i detta avtal och kommer i tre olika alternativ. Det första är ett ”Baspaket” om 12 kanaler för 27 kronor i månaden. Det andra ”Mellanpaket” alternativet är 20 kanaler för 95 kronor i månaden. Det tredje ”Norskepaketet” innhåller mellanpaketets TV-kanaler samt tre norska och kostar 120 kr/månaden.

 

K-E fiber förbehåller sig rätten att justera serviceavgiften om skäligt behov föreligger, t.ex. förändring av myndigheters pålagor eller ökade eller oförutsedda drifts- och underhållskostnader.

Önskas pappersfaktura tillkommer kostnad för porto, papper mm. Transaktionskostnader för utlandsbetalningar debiteras medlemmen.

Passiv medlem betalar halv serviceavgift på 50:- per månad. Aktivering av en passiv anslutning kostar 1.000:- i engångsavgift.

Betalningsvillkor 

Avgift faktureras varje i förskott varje halvår och betalning skall ske senast på angiven förfallodag.

 

Vid utebliven betalning har K-E fiber rätt att av medlem fordra fakturabelopp och ränta (enligt Räntelagen 1975:635) från förfallodagen, samt ersättning för kostnader (enligt lagen 1981:739 om ersättning för inkassokostnader m.m.) som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag stängs abonnenten av från abonnemanget. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt mot en öppningsavgift på 500 kr.

 

Om medlem försummar sina skyldigheter enligt avtalet får K-E fiber frånkoppla medlemmens anslutning till nätet. Frånkoppling får även göras om medlem åsidosätter sina skyldigheter gentemot tjänsteleverantör som levererar tjänst till medlemmen över nätet. Återuppkoppling sker först då Medlem uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för K-E fibers och tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för fortsatt leverans komma att begäras.

Det åligger medlem att ha en fungerande e-postadress och bevaka sin mailbox i samband med faktureringsutskicken.

Överlåtelse 

Detta avtal kan överlåtas till annan medlem för den fastighet som detta avtal är tecknat. Fastighetsägaren ska informera tillträdande ägare av fastigheten om möjlighet att överta detta avtal. Avböjer ny fastighetsägare att överta avtalet är medlemmen skyldig snarast kontakta styrelsen för K-E fiber för att diskutera hur den uppkomna situationen ska hanteras, då den gällande principen är att medlem är skyldig att betala avgifterna enligt detta avtal under återstående avtalstid. Om särskilda skäl finns (ex. brand) kan styrelsen bevilja befrielse från avtalet. 

 

K-E fiber har alltid rätt att utan andra parters medgivande överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan juridisk person.

Serviceåtagande 

K-E fiber ansvarar för drift och underhåll av nätet, det vill säga nätet fram till och med överlämningspunkten till den enskilde fastighetsägarens nät (vanligtvis kopplingsboxen på utsidan huset). K-E fiber ansvarar dock inte för skadad ledning på medlems fastighet.

 

Service och underhåll av aktiv utrustning i nätet sker löpande. K-E fiber äger rätt att utan ersättning till Medlem utföra manuella eller automatiska omkopplingar i nätet även om detta orsakar avbrott i medlems eller annan aktiv utrustning. Information om planerade avbrott lämnas till tjänsteleverantörerna minst en vecka innan tiden för avbrottet och aviseras på K-E fibers hemsida.

 

Reparation av skador som uppstår på egen fastigheten bekostas av medlem även om skadan orsakats av tredje man. I de fall fel uppstår på mediakonverter/router (kundnod) bekostar K-E fiber reparation eller utbyte av denna under förutsättning att medlemmen inte genom oaktsamhet eller felaktig användning orsakat skadan.

Ansvarsbegränsning 

Om K-E fiber förhindras eller väsentligt försvåras fullgöra sina åtaganden av omständigheter utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit eller dennes underleverantör förhindras fullgöra på grund av sådan omständighet, skall detta utföra befrielsegrund från vite och andra påföljder. Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott, omfattande skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema väderförhållanden, störningar i det allmänna transportväsendet eller annan händelse av exceptionell karaktär.

 

K-E fiber ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogas av tredje man.

 

Ersättning utgår ej för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av nätet.

Avtalets giltighet 

K-E fiber äger rätt att göra justeringar avseende villkoren i detta avtal, efter det att avtalspart gett sitt godkännande. Förändringar om ny avtalstext meddelas via föreningens hemsida.

Tvist 

Tvist angående tolkningen av dessa villkor och därtill hörande avtal skall slutligen avgöras i enlighet med svensk lag och av den svenska domstol som Kämpersvik-Ejgde fiber tillhör.